Werkwijze

Home » Info voor ouders » Werkwijze

Ik ontmoet eerst jullie als ouders voor een intakegesprek. Daarna speel en/of praat ik vijfkeer met jullie kind. Na deze vijf sessies vindt de terugkoppeling plaats met een evaluatiegesprek

Het intakegesprek

Tijdens dit gesprek heb ik het met jullie over verschillende dingen; Wat is de klacht van jullie kind of waar maken jullie je zorgen over?, Wat vind je belangrijk in de opvoeding en waar loop je als ouder tegenaan?en Wat gun je je kind?

Voor ouders heel prettig blijkt uit ervaring, want hoe vaak maak je de tijd om eens stil te staan bij de opvoeding? Of om eens een uur lang over jullie kind of kinderen te kletsen? En weer te zien hoe uniek jullie kind is? De informatie die ik krijg in dit gesprek neem ik mee in de sessies met jullie kind. 

Sessies met jullie kind

Vijf sessies met jullie kind. Als volwassene besteed ik een uur de tijd en aandacht om helemaal mee te gaan in de belevingswereld van het kind. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit heel leuk vinden. De klacht die het kind in de sessies laat zien of communiceert wordt uiteindelijk de ingang van de therapie. Als volwassenen kunnen we van alles bedenken wat er bij een kind dwarszit. Uiteindelijk is het kind de enige die precies weet wat er is. Dit laat het kind zien via spel, tijdens het kletsen of op andere manieren. Tijdens zo’n kindsessie, begeleid ik hem of haar met het vinden van oplossingen voor de problemen. Het kind weet het beste wat hij of zij nodig heeft. 

Het evaluatiegesprek

Na de vijf sessies met jullie kind hoor ik in het evaluatiegesprek graag welke veranderingen er plaats gevonden hebben. Ik heb in de vijf sessies natuurlijk ook een hoop gezien wat ik met jullie bespreek. Ik vraag altijd toestemming aan het kind wat ik wel en niet mag vertellen. Dit om het vertrouwen te waarborgen. Jullie kind geeft aan wat hij /zij nodig heeft om zijn probleem te overwinnen en gelukkig in het leven te staan. Tips voor jullie als ouders, hoe jullie het beste jullie kind hierin kunnen begeleiden komen in dit gesprek ook aan de orde. Tijdens het evaluatiegesprek kijken we of het gewenste resultaat behaald is voor jullie kind of dat er nog een vervolg gewenst is. 

Klassenobservatie

Een klassenobservatie kan ook nuttig zijn. Ik kijk dan een uur mee in de klas van jullie kind om te zien wat er achter het gedrag schuil gaat. Een kind dat pest heeft daar een onderliggende reden voor. Evenals een kind dat niet met andere kinderen speelt. En zo zijn er nog honderden voorbeelden te geven. Het onderliggende gevoel is vaak de klacht, niet het gedrag dat het kind laat zien. Als de onderliggende klacht helder is, hebben we de ingang om aan de slag te gaan. Een klassenobservatie kan een hoop informatie geven. Vooral als de problemen een link hebben met school.

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een  andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

"Uiteindelijk is het kind de enige die precies weet wat er is."